SKATTENEDGANG: Nedgangen på skatteinngangen til norske kommuner var på 17,8 prosent for fjorårets siste måned. Kommunesektorens nedgang skyldes i stor grad lavere innbetalt beløp av tilleggsforskudd sammenlignet med fjoråret. ILLUSTRASJONSFOTO
SKATTENEDGANG: Nedgangen på skatteinngangen til norske kommuner var på 17,8 prosent for fjorårets siste måned. Kommunesektorens nedgang skyldes i stor grad lavere innbetalt beløp av tilleggsforskudd sammenlignet med fjoråret. ILLUSTRASJONSFOTO

17,8 prosent nedgang i skatteinngangen for kommunene

Skatteinngangen til kommunene viste en nedgang på 17,8 prosent, og en nedgang på 20,4 prosent til fylkene. Dette fremkommer i månedsbrev for desember fra Skatteetaten.

Publisert Sist oppdatert

For fjorårets siste måned ble det fordelt totalt 4.656 millioner kroner til kommunene og 916 millioner til fylkene.

«Kommunesektorens nedgang skyldes i stor grad lavere innbetalt beløp av tilleggsforskudd sammenlignet med fjoråret», heter det i brevet fra Skatteetaten.

Sterkt år sett under ett

Videre fremkommer det at for året sett under ett har det vært et sterkt år for kommuner og fylkers skatteinngang. Dette skyldes høyere innbetalt skatt på utbytte som ble forsterket av fordelingstallene (inntektsåret 2021). Den totale skatteinngangen for desember utgjorde 21.146 millioner kroner. Dette var en nedgang på 9,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

«Den største reduksjonen finner vi i tilleggsforskuddet, men det har vært en økning i innbetalt skatt fra selskaper.»

«Det ble forskuddsfordelt totalt 1.420 millioner kroner til kommuner og fylker i desember 2022. Tilsvarende tall for desember 2021 var 2.829 millioner kroner.»

«Det ble innbetalt 9.678 millioner kroner i løpet av desember. For samme periode i fjor ble det innbetalt 7.822 millioner kroner.»

«Det ble i desember innbetalt 2.653 millioner kroner i tilleggsforskudd for inntektsåret 2022. Tilsvarende tall i desember 2021 var 7.578 millioner kroner. Den store nedgangen skyldes tilpasninger i forhold til økt utbyttebeskatning i 2021.»

«Skattekortene for inntektsåret 2023 ble sendt ut i desember. Det har vært en del omtale i media om nivået på renteinntekter/rentefradrag. Dette kan ha en innvirkning på den løpende skatteinngangen da skattytere risikerer å få restskatt grunnet for lite forskuddstrekk.»

Lovendringer fra 1. januar 2023

Det har vært flere endringer i lover og forskrifter fra Finansdepartementet. I tillegg har det vært noen endringer som allerede har tredd i kraft fra høsten 2022.

Oversikt over noen av endringene:

· Formuesskattesatsen i trinn 1 (mellom 1,7 og 20 mill. kroner) økes med 0,05 prosentenheter (tilfaller staten).

· Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom økes fra 75 prosent til 80 prosent.

· Verdsettelsen øker også for primærboliger med høy verdi, slik at verdsettelsen blir 70 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner.

· Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 95 prosent til 100 prosent.

· Verdsettelsen av driftsmidler (unntatt sekundærboliger og næringseiendom) reduseres fra 75 prosent til 70 prosent. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2023.

· Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter mv. økes fra 1,6 til 1,72. Endringen gjelder fra og med 6. oktober 2022.

· For renteinntekter fra selskap til personlig skattyter gjelder endringen fra og med inntektsåret 2023. Dette medfører at den effektive skattesatsen for utbytte stiger fra 35,2 prosent til 37,84 prosent

· Bestemmelsen om at utflyttingsskatten bortfaller 5 år etter utflyttingen, er opphevet. Reglene om utflyttingsskatt er utvidet til å omfatte overføring av aksjer mv. til personer som skattyter er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante, når disse er bosatt i utlandet. Endringene har virkning for utflyttinger og overføringer som skjedde 29. november 2022, eller senere. Skattyter anses utflyttet på det tidspunktet skatteplikten til riket opphører etter bestemmelsene i skatteloven eller da skattyter skal anses bosatt i en annen stat etter skatteavtale.

· Det er vedtatt en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over kroner 750 000. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

· I tillegg er skattøre for kommunene for inntektsåret 2023 satt til 11,15 prosent (opp fra 10,95 prosent for inntektsåret 2022). Tilsvarende skattøre for fylkene er 2,45 prosent (opp fra 2,40 prosent for inntektsåret 2022).

Powered by Labrador CMS