FÅ SØKERE: Det har vært få søkere til lærerstillinger og barnehagelærerstillinger i Balsfjord de siste årene. Nå kan politikerne komme til å innføre tiltak for å få trenden til å snu. Arkivfoto: Maiken Kiil Kristiansen
FÅ SØKERE: Det har vært få søkere til lærerstillinger og barnehagelærerstillinger i Balsfjord de siste årene. Nå kan politikerne komme til å innføre tiltak for å få trenden til å snu. Arkivfoto: Maiken Kiil Kristiansen

Vil gi nye lærere økonomiske gulrøtter

Balsfjord kommune ønsker å styrke rekrutteringen av lærere og barnehagelærere til kommunen. Rådmannen kommer med forslag til tiltak for å få det til.

Publisert Sist oppdatert

Balsfjord kommune har over en periode på flere år hatt store utfordringer med å rekruttere og beholde barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Det informerer administrasjonen i et saksframlegg til politikerne i formannskapet.

Torsdag denne uka skal politikerne i formannskapet ta stilling til om kommunen skal innføre tiltak for å styrke rekrutteringen til skole- og barnehagesektoren i kommunen. Balsfjord kommune innførte tilskudd til sykepleiere i 2020, og videreførte ordninga etter ei evaluering i fjor.

«Lignende tiltak bør vurderes opp mot oppvekstseksjonen», slår rådmannen fast i sin vurdering.

Få søkere

Det har vært få søkere til stillinger som har vært lyst ut både i barnehager og skoler de siste årene, og både skoler og barnehager i kommunen har ufaglærte som jobber i pedagogiske stillinger.

«For skoleåret 2022-2023 har skolene i Balsfjord hatt 8,16 årsverk med undervisningspersonale som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetninger. I barnehagene har samtlige enheter i kommunen driftet på dispensasjon når det gjelder pedagognormen,» informerer rådmannen.

Tilstandsrapportene fra balsfjordskolen, som politikerne årlig får presentert, har ifølge rådmannen de siste årene vist at resultatene blant kommunens elever er svake.

«En mulig faktor til svake resultater kan muligens ses i sammenheng med høy bruk av ukvalifiserte lærere,» poengteres det i saksframlegget.

Fordeler og ulemper

Rådmannen mener Balsfjord kommune både har fordeler og ulemper når det kommer til å få til rekruttering til sektoren.

«Balsfjord kommune ligger både strategisk og ustrategisk til med tanke på nabokommuner. Storfjord og Lyngen har fordeler som Nord-Troms- og Finnmarks-fordeler, i tillegg til at Lyngen kommune gir nyutdannede lærere og barnehagelærere lønn tilsvarende 10 års ansiennitet. Tromsø har sine fordeler med å være bykommune. Samtidig har Tromsø kommune har innført bompenger, og har et høyere kostnadsnivå, noe som kan bidra til en fordel for oss i Balsfjord kommune,» argumenterer rådmannen.

Tilskudd

Utdanningsforbundet i Balsfjord har flere ganger etterspurt hvilke tiltak Balsfjord kommune skal igangsette for å beholde og rekruttere lærere. Kommunen har blant annet svart at de årlig tilbyr ett visst antall lærer videreutdanning i tillegg til at kommunen deltar i forskjellige kompetansehevingsordninger. Dette er imidlertid tiltak som gjennomføres i de fleste kommuner da størstedelen dekkes av Utdanningsdirektoratet, og ikke kommunen.

Nå innstiller rådmannen på å innføre flere økonomiske tiltak for å sikre bedre rekruttering. Det foreslås å innføre et rekrutteringstilskudd på kr 25.000 kroner for hvert av de to første årene lærere og barnehagelærere er ansatt i kommunen. Beløpet skal utbetales som engangsbeløp ved tilsetting, med krav om to års tilsetting. I tillegg foreslås det å gis inntil 10.000 kroner i flyttestipend for lærere og barnehagelærere som inngår arbeidsavtale med kommunen og som er tilflyttende fra annet fylke enn gamle Troms fylke.

Som seniortiltak for barnehagelærer og lærere i skole innstiller rådmannen på å gi inntil fem fridager per år, som motivasjon for å fortsette i arbeid fra fylte 63 år.

Tiltakene er beregnet å koste kommunen 468.000 kroner over de neste to årene. Etter det er tanken at ordninga skal evalueres.

Powered by Labrador CMS